Corporaties blijven bouwen ondanks corona

Ook tijdens de coronacrisis zet 89% van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen door.

Uit onderzoek dat Capital Value begin april uitvoerde onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89% van de corporaties zijn nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege het coronavirus. Daarnaast zegt 65% juist nu kansen te zien voor nieuwe acquisities in nieuwe of bestaande bouw. Dat is goed nieuws, zeker afgezet tegen de kredietcrisis in 2008, toen de bouwproductie van woningcorporaties enorm afnam. Het blijft van belang nieuwe, betaalbare huurwoningen toe te voegen aan de voorraad om de oplopende tekorten tegen te gaan. Ook het EIB benadrukte onlangs dat opdrachtgeverschap juist nu uiterst belangrijk is om de woningbouw op gang te houden.

Stabiele samenwerkingspartner
Veel corporaties zeggen dat plannen al gestart zijn en nu gewoon doorgaan. Corporaties investeren al jaren voor de langere termijn. 64% van de corporaties verwacht dat andere marktpartijen door de coronacrisis mogelijk plannen zullen uitstellen. 65% van de corporaties ziet juist nu kansen om hun rol te pakken en zich te onderscheiden ten opzichte van marktpartijen als stabiele samenwerkingspartner in projecten. Voor bouwers en ontwikkelaars bestaat er hierdoor een mogelijkheid plannen aan te passen en meer rekening te houden met de uitbreidingswensen van corporaties.

Uit eerder onderzoek van Capital Value begin dit jaar bleek al dat ruim driekwart van de corporaties de wens heeft de sociale voorraad uit te breiden. Daarnaast wil meer dan de helft van de corporaties investeren in senioren- en lichte zorgwoningen en wil 27% meer middeldure huurwoningen toevoegen.

Vertraging vergunningverlening
Bijna de helft van de corporaties vindt dat procedures bij vergunningverlening extra aandacht behoeven. Veel corporaties verwachten vertraging in de procedures. Lokale overheden moeten alles in het werk stellen om in deze periode van thuiswerken te blijven werken aan voortvarendheid in RO-procedures. Eerder onderzoek van Capital Value toonde reeds aan dat beroepsprocedures bij Raad van State vertraging oplopen. Het is van groot belang dat ook deze procedures zo snel mogelijk worden opgepakt.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Uit onderzoek van het EIB blijkt dat het aantal verleende vergunningen voor nieuwe woningen in 2020 naar verwachting zal dalen tot 48.000 (in 2019: 57.000). Dit is ver onder het aantal dat nodig is om de tekorten terug te dringen. Om de nieuwbouw op peil te houden moet er alles aan worden gedaan om de procedures omtrent vergunningverlening door te laten gaan. Het is een positief signaal dat de ondervraagde woningcorporaties de verantwoordelijkheid nemen om te blijven investeren in betaalbare huurwoningen. Dat biedt ook kansen voor marktpartijen om nog meer met woningcorporaties samen te gaan werken.’