Negen gemeenten ontvangen steun voor aanpak winkelgebied

Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn ontvangen in totaal € 18 miljoen om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Deze ondersteuning krijgen ze via de tweede openstellingsronde van het programma Impulsaanpak winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De aanvraagperiode liep van 14 november tot en met 5 december 2022. Nederlandse gemeenten konden in deze periode een projectvoorstel indienen. In totaal dienden dertien gemeenten een projectvoorstel in. Aan vier projectvoorstellen kon geen ondersteuning worden toegekend omdat deze niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden.

Volgens Karin Laglas, voorzitter van de Adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, hangt het succes van een aanvraag af van meerdere ingrepen: “Denk aan de mix van transformatie, een stedenbouwkundige ingreep en de herinrichting van de openbare ruimte.” Zij is onder de indruk van de ingediende projecten. “Respect voor de gemeenten en de partijen waar ze mee samenwerken. Er is moed voor nodig om zo’n ingrijpende verbeterslag te maken.”

Woningen en wninkels

In de projectvoorstellen is er aandacht voor leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Veel winkeloppervlakte wordt gesaneerd, waardoor er ruimte ontstaat voor het bouwen van (zorg)woningen, meer groen en het creëren van ontmoetingsplekken. Zo worden in totaal 40 winkels en commerciële eenheden gesloopt (21.802 bruto vloeroppervlak). Er komen 407 koop- en 463 sociale huurwoningen bij en 4 maatschappelijke voorzieningen, waaronder een zorggastenhuis voor mensen met dementie.

Ook willen gemeenten de verbinding tussen (winkel)straten verbeteren, het versnipperde winkelaanbod aanpakken en de toegankelijkheid verbeteren. Naast de inzet van gemeenten, hebben particuliere investeerders een belangrijke rol in de totstandkoming van de projecten.

Impulsaanpak winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden stimuleert de overheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden her in te richten tot toekomstbestendige gebieden. In totaal zijn er vier rondes waarbij gemeenten financiële ondersteuning kunnen aanvragen. In ronde één ontvingen 11 gemeenten financiële ondersteuning. Zij maken nu stappen met de herinrichting van de projectgebieden.

Laatste nieuws

Evenementen