Overheid trekt € 200 mln uit voor biobased bouw

Het Rijk stelt € 200 mln beschikbaar om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren.

Het kabinet ziet biobased bouwen als een kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO² is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds aangroeien. Om biobased bouw te stimuleren, hebben de betrokken ministeries een Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) opgesteld. Die moet leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Boeren zouden zo een nieuw, duurzaam verdienmodel kunnen aanboren en bouwers hebben voldoende duurzame materialen voorhanden.

Met de Nationale Aanpak stellen de ministeries tot 2025 (fase 1) € 25 mln beschikbaar om een markt op te zetten. De overige € 175 mln is een reservering om de markt uit te breiden van 2025 tot 2030 (fase 2). De aanpak is opgesteld in samenwerking met andere overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen.

Derde nieuwbouw met 30% biobased materialen

De ambitie is om in 2030 minstens 30% van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30% biobased materialen te realiseren. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen voor verduurzaming en voor de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw.

Ook moet een substantieel deel van de materialen voor infrastructurele bouwwerken en objecten, zoals asfalt, straatmeubilair en fietsbruggen biobased zijn. Hiervoor moeten er in 2030 minstens 25 producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers zijn. Het doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar.

Aandeel biobased klein

“De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt”, zegt demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”

Aanscherping Milieuprestatie Gebouwen

De belangrijkste actie om dit voor elkaar te krijgen, is het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers. Hiervoor stelt het plan een breed palet aan maatregelen voor. De vraag naar biobased isolatiematerialen wordt gestimuleerd door de aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG), met zwaardere sturing op CO². Ook komt er een financiële stimulans in de vorm van een bonus in de subsidieregelingen voor woningeigenaren.

Vergroten vraag

In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen staat ook beschreven hoe grote opdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en woningcorporaties, vanwege hun omvangrijke bouwprojecten, kunnen bijdragen aan het vergroten van de vraag naar biobased materialen. Rijkswaterstaat is al ver gevorderd met de ontwikkeling van asfalt waarin biogrondstoffen de plaats innemen van fossiele grondstoffen (bitumen). Samen met deze partijen kijken de betrokken ministeries naar manieren om de criteria voor de aanvraag hiervan te versnellen, en welke indicatoren daarvoor gebruikt kunnen worden.