Vier op de tien huurders sociale huursector ontevreden

Vier van de tien huurders in een sociale huursector voelt zicht niet volledig thuis in de eigen woning. Dat blijkt uit het sectoronderzoek Thuis van het landelijke kwaliteitscentrum KWH.

Deze huurders geven een 7 of lager voor het thuisgevoel, 13% daarvan zelfs een 5 of lager. Bij de laatste groep gaat dat vooral om burenoverlast, achteruitgang van de buurt en een slecht onderhouden woning waardoor ze ontevreden zijn. Naast ontevreden huurders is er een kleine meerderheid van 56% die zich wel thuis voelt in zijn woning.

Het sectoronderzoek Thuis is voortgekomen uit de ‘Van Huis naar Thuis Tour’ in 2019 waarbij KWH met een camperbusje door Nederland is gereisd om huurders te vragen naar hun thuisgevoel. Dat heeft aanknopingspunten gebracht voor verdiepend onderzoek. Het onderzoek is uitgezet onder ruim 15.000 huurders van 61 corporaties, allen lid van KWH. De resultaten tonen aan dat er naast kwantitatieve oplossingen voor het enorme woningtekort van 315.000 woningen, ook gezocht moet worden naar kwalitatieve oplossingen, die verder gaan dan betaalbaarheid en beschikbaarheid. Huurdersinzicht in de thuisbeleving kan woningcorporaties helpen bij de transitie van huis naar thuis.

Een fijne woning in een fijne buurt zorgt volgens KWH bij huurders voor het thuisgevoel. Je veilig voelen in je eigen huis, jezelf kunnen zijn en een huis dat past bij je levensfase, zijn aspecten die de meeste invloed hebben op het thuisgevoel. Van een thuisgevoel wordt gesproken als de huurders een 8 of hoger geven. 25 jaar onderzoek onder huurders laat namelijk zien dat er bij een 7 of lager nog veel sprake is van ontevredenheid.

Veilig en goed onderhouden
Wordt gekeken naar wat er nodig is om je thuis te voelen, dan noemt driekwart van de respondenten een veilige woning als belangrijkste voorwaarde. Gevolgd door 54% die aangeeft dat de woningen goed onderhouden moet zijn. Ruim de helft wil een woning waar je lekker buiten kunt zitten, op het balkon of in de tuin. Een woning waar je je kunt ontspannen is voor 43% belangrijk.

Wat uit het onderzoek verder duidelijk naar voren komt, is dat een fijne woning een noodzakelijke voorwaarde is voor het thuisgevoel, maar niet voldoende. Een fijne buurt speelt ook een rol. Van de huurders die positief zijn over de sociale cohesie in hun buurt en blij met hun woning, geeft maar liefst 91% aan zich thuis te voelen. Is er sprake van een fijne woning maar geen sociale cohesie, dan zakt dit percentage naar 62%.

Woningcorporaties
Op de vraag aan huurders hoe corporaties kunnen bijdragen aan een goed thuisgevoel, antwoordt 44% dat corporaties zich vooral moeten focussen op betaalbare en goed onderhouden woningen. Zo’n 26% zegt dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare buurt. Daarvoor is samenwerking nodig met maatschappelijke partners in de wijk. KWH-onderzoeker Van den Boorn: ‘We zien hierbij dat er per wijk of buurt veel verschil kan zijn. Daarom vraagt dit om een lokale aanpak. We moedigen de sector dan ook aan om hier verder onderzoek naar te doen en daarbij natuurlijk de mening van huurders te betrekken.’