Rijk trekt € 2,51 mrd uit voor versterking Brainport Eindhoven

Onder de noemer ‘Project Beethoven’ hebben Rijk en regio een omvangrijk pakket maatregelen opgesteld en daar € 2,51 mrd voor uitgetrokken.

De maatregelen op het gebied van onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur moet Brainport Eindhoven nog aantrekkelijker worden als vestigingsplaats. Ook is de bedoeling dat de regio een toplocatie blijft voor de Nederlandse microchipsector wil het Rijk verdere groei van de activiteiten in Brainport Eindhoven ondersteunen.

Zo investeren Rijk en regio in praktisch en theoretisch geschoold talent en voldoende ruimte, bereikbaarheid en betaalbare woonruimte in Brainport Eindhoven. Daarnaast maakt het kabinet zich hard voor een internationaal gelijk speelveld en meer Europese coördinatie op het gebied van chipmachines.

Belastingmaatregelen

Bovendien presenteert het kabinet op korte termijn alternatieven voor een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers, want daar schort het nog aan. Onlangs werden juist fiscale voordelen teruggedraaid, zoals een voorkeursbehandeling voor expats en belasting van de inkoop van eigen aandelen door bedrijven. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om hierover te besluiten.

Een goed vestigingsklimaat betekent ook een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Het kabinet en de regio hebben daarom besloten tot forse investeringen in infrastructuur in de Brainportregio. Zo wordt er aanvullend geïnvesteerd in station Eindhoven (Multimodale Knoop Eindhoven Centraal), waar straks meer ruimte is voor (internationale) treinen, bussen, fietsen en woningbouw. Ook wordt het ov in de regio verbeterd en de bereikbaarheid vergroot. Om de tekorten op het stroomnet in de Brainportregio in kaart te brengen voert het kabinet een verkenning uit. Vervolgens zoekt Brainport Development naar oplossingsmogelijkheden voor de meest urgente knelpunten.

Meer woningen

Rijk en regio zetten in op een extra groei van bijna 20.000 woningen tot en met 2030. Deze groei komt boven op de groei van 45.000 woningen zoals afgesproken in de regionale woondeal. Om deze woningen te realiseren stellen Rijk en regio gezamenlijk 425 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen de woningbouwprojecten financieel mogelijk worden gemaakt en investeren Rijk en regio in de kwaliteit van het gebied.

Van de totale bijdrage van Rijk en regio van € 2,51 mrd, wordt door het Rijk € 1,73 mrd bijgedragen. Daarvan komt € 1,28 mrd uit het budget van het Nationaal Groeifonds en de rest onder andere uit het Mobiliteitsfonds. Gezien de enorme groeibelofte van de chipsector en Brainport en de bijdrage die een sterk ecosysteem kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, passen de investeringen binnen de doelstelling van het Nationaal Groeifonds om het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken.

 

Het kabinet gaat er bij deze maatregelen vanuit dat ASML verdere investeringen in Nederland doet en de locatie van de statutaire, fiscale en werkelijke zetel in Nederland behoudt.