€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten

Er is door het Kabinet in 2022 € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten.

Partijen die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bijvoorbeeld over welke juridische procedures te doorlopen of bij het rondkrijgen van de businesscase. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op projecten aan te melden via de website realisatiehuisvesting.nl. 

Mede door de oorlog in Oekraïne en de crisis in de asielopvang, zijn er nog sneller en meer (tijdelijke) woningen nodig dan voorzien in de bestaande programma’s. De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingestelde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ helpt partijen met het versnellen van projecten en adviseert BZK over de mogelijke toekenning van een financiële bijdrage. 

Alleen projecten die via de website zijn aangemeld, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage €12.000 inclusief BTW, met een maximumbedrag van €10 miljoen inclusief BTW per gemeente. Het project moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden.