Reales start bouw laatste fase Dockside Alkmaar

Realis start begin 2022 met de bouw van de laatste fase van Dockside aan de Kwakelkade in Alkmaar. 

Het gaat om een project met een omvang van 200 woningen en ondergronds parkeren. Dockside is een complexe binnenstedelijke ontwikkeling en vormt de basis om gezamenlijk met de gemeente de herontwikkeling van bedrijventerrein Overdie in Alkmaar op te pakken.

Begin 2017 is de eerste aanzet gegeven voor de herontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein Overdie. Reales heeft daar positie ingenomen en in overleg met de gemeente is een visie opgesteld waarbij het gebied ontwikkeld kan worden naar een mix van hoogwaardig werken, wonen en verblijven.

Begin 2019 heeft de gemeente de kanaalvisie voor de herontwikkeling langs het gehele kanaal vastgesteld. De afgelopen twee jaar is er door Reales intensief gewerkt aan de vertaling van de kanaalvisie naar een integraal stedenbouwkundigplan.

In de huidige situatie bestaat het gebied uit een versteend industrieterrein met enkele grote bedrijven waar Reales samen met de gemeente de relocatie van deze bedrijven vormgeeft om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Reales heeft de doelstelling en ambitie het bedrijventerrein te (her)ontwikkelen tot een energiek nieuw stuk stad met een gemengd werk- en woongebied aan het water, midden in de stad, in een autoluwe buurt met het centrum om de hoek. Tevens wordt door de gemeente onderzocht hoe een toekomstige oeververbinding tussen Overdie en Ouddorp gerealiseerd kan worden, Reales geeft haar input vanuit de planontwikkeling hierop. De gemeente moet hier nog een beslissing over nemen.

De ontwikkeling ziet heden op hoofdlijnen toe op 1150 woningen waarvan 33% sociaal en het overige midden- en hoger segment vrijesectorwoningen. In de toekomst zal met de gemeente gekeken worden of we de planontwikkeling verder kunnen uitbreiden. De projectnaam hiervoor is Zuiderhaven.