Financiële toezichthouders maken zich zorgen om commercieel vastgoed

Het Financieel Stabiliteitscomité roept investeerders en accountants op om portefeuilles commercieel vastgoed tijdig te herwaarderen wanneer zich materiële wijzigingen voordoen.

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), bestaande uit DNB, AFM en het ministerie van Financiën onder voorzitterschap van de president van DNB. wil voorkomen dat de economische crisis omslaat in een financiële crisis. In dat kader maakt het FSC zich zorgen om het commerciële vastgoed. Dat blijkt uit het FSC-verslag van mei 2020.

Op de woningmarkt zijn volgens het FSC vooralsnog nauwelijks effecten van de coronacrisis zichtbaar. Dit komt mogelijk deels doordat structurele factoren als de lage rente en een tekort aan woningen aanwezig blijven. Dit sluit niet uit dat zich in een latere fase mogelijk wel een omslag kan voordoen.

Het FSC maakt zich meer zorgen over commercieel vastgoed. Deze markt bevond zich voor de crisis op een hoogtepunt en is van oorsprong zeer conjunctuurgevoelig doordat inkomsten snel wegvallen bij een afname in economische bedrijvigheid. Dit wordt versterkt door trendmatige factoren, zoals een toename van internetverkopen en thuiswerken, die tot minder vraag naar bedrijfs- en kantoorruimte leiden. Dit krijgt mogelijk een extra impuls door de huidige contactbeperkende maatregelen die slechts ten dele gecompenseerd worden
doordat meer afstand in kantoren moet worden gehouden.

Balanswaarderingen
De verslechterde vooruitzichten komen volgens het FSC mogelijk op dit moment niet goed tot uiting in balanswaarderingen. Dit geldt niet alleen voor commercieel vastgoed, maar in algemene zin voor de gehele categorie illiquide beleggingen. Het FSC roept investeerders en accountants op om de ontwikkelingen zorgvuldig te monitoren en portefeuilles tijdig te herwaarderen wanneer zich materiële wijzigingen voordoen.

De coronacrisis is een unieke gebeurtenis die tot een zware economische schok leidt. Het is lastig om op dit moment goede economische voorspellingen te doen, omdat de ontwikkelingen met meer dan normale onzekerheid omgeven zijn, zo zegt het FSC.

Liquiditeitsdruk
In de eerste fase van de crisis heeft een sterke correctie op financiële markten plaatsgevonden. Door ingrijpende maatregelen vanuit overheden en centrale banken is de situatie in de afgelopen weken gestabiliseerd. Beleggingsfondsen en vermogensbeheerders hebben de liquiditeitsdruk goed weerstaan. Ook hebben zich geen systeembrede problemen in essentiële marktinfrastructuur voorgedaan. Het recente herstel op financiële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) waarschuwt dat bij tegenvallende ontwikkelingen in deze marktverwachtingen het sentiment snel kan keren en nieuwe marktcorrecties niet kunnen worden uitgesloten.

Banken bevinden zich volgens het FSC in een betere uitgangssituatie en zijn weerbaarder dan in 2008. Vooral wanneer het economisch herstel langer uitblijft, zal echter ook de kapitaalpositie van banken verslechteren. Het FSC benadrukt dat het van belang is om te voorkomen dat de huidige economische crisis omslaat in een financiële crisis. Een goed gekapitaliseerde bankensector is belangrijk voor het op peil houden van de kredietverlening en het ondersteunen van toekomstig economisch herstel. Banken moeten daarom voldoende prikkels behouden om zorgvuldig risicomanagement te hanteren en een goede afweging van kredietrisico’s te blijven maken.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.