Brabant dumpt logistieke dozen

Statenbreed willen de politieke partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant na aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten een halt toeroepen aan de verdozing. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 2, 24 februari 2023

Pen had al de gelegenheid om 13 Brabantse verkiezingsprogramma’s door te nemen voor wat betreft hun visie op bedrijventerreinen. Wat blijkt: verdozing leeft bij alle partijen. Pen: ‘Er is een consensus dat het roer om moet. Dat het anders moet, duurzamer en echt oog voor het landschap.’ Ook is voor verschillende partijen de huisvesting van arbeidsmigranten een issue.

Agrarisch gebied

De Boer Burger Beweging (BBB) die dankzij Caroline van der Plas furore maakt in politiek Den Haag,  is ook in het van oudsher sterk agrarisch georiënteerde Brabant één van de gedoodverfde winnaars bij de verkiezingen van 15 maart. Pen ziet een duidelijke focus bij BBB in Noord-Brabant op het beter en anders benutten van bestaande dorpen en steden. BBB focusg niet expliciet op verdozing. ‘Wel zetten zij nadrukkelijk in op het belang van duurzame verstedelijking waarbij er bijvoorbeeld veel meer de hoogte in wordt gegaan en lege gebieden en gebouwen binnen de bebouwde kom worden gebruikt. Het past in lijn van de afkeer die BBB heeft van woningbouw en industrie in het agrarisch gebied.’

De tijd van grootschalige nieuwe bedrijventerreinen in Noord-Brabant lijkt voorbij. De partijen hebben het hoofdzakelijk over het meervoudig en duurzaam gebruik van bestaande terreinen en het revitaliseren ervan, onder meer door het stapelen van functies.’

‘Het werd tijd’, aldus Pen. ‘Bij een visie op duurzame verstedelijking hoort ook een visie op ruimte voor werken. De partijen, ook een partij als BBB,  zijn het erover eens dat er meer ruimte moet komen voor lokale, Brabantse producten, bedrijven die maken, herstellen en repareren. Dat past meer bij het Brabantse DNA maar zorgt er ook voor dat er ook op nieuwe terreinen die nog worden ontwikkeld minder ruimte overblijft voor verdozing.’

Logistieke bedrijven

Ook in de beleving van Pen betekent het een enorme kentering voor de provincie die de afgelopen decennia nadrukkelijk haar partij meeblies bij de vestiging van grote logistieke bedrijven in het achterland van de Rotterdamse haven. ‘Dat zal flink gaan afnemen ten faveure van producerende, industriële bedrijven, zeker bedrijven die sterk verduurzamen en circulair gaan denken. Tegelijkertijd zal de logistieke functie juist van kleur verschieten, en meer gericht zijn op het circulair omgaan met afval en hergebruik. Grote uitdaging daarbij is dat we nog niet goed weten hoe groot de ruimtevraag als gevolg van de circulaire transitie zal zijn.’

De lector denkt dat niet bij verkiezingsbeloften blijft. ‘Er is door heel Nederland een druk op de ruimte en er is maatschappelijke ophef om daadwerkelijk een duurzame transitie van bedrijventerreinen in gang te zetten. De grote klimaatpotentie van deze terreinen wordt meer en meer duidelijk. Vanuit het Rijk en de provincies worden daar ook middelen voor vrijgemaakt. Je merkt dat het op gemeentelijk niveau nog spannend is wat betreft financiën en fte's, ook omdat daar veel meer ruimtelijke prioriteiten liggen, met name woningbouw. Er komt echter vanuit Brussel een bak met regels voor duurzame bedrijvigheid aan en daar zullen gemeente ook plekken voor moeten vinden.’  

Wat vindt u? Blijven er voldoende hoogwaardige bedrijventerreinen in Brabant over? Doe hier mee met onze poll.