Aedifica heeft geen last van Covid-19

Zorgvastgoedfonds Aedifica heeft in de laatste drie maanden de huurgelden gewoon binnengekregen.

Ondanks de coronacrisis blijven de residentiële zorggebouwen volledig operationeel (en blijven dus kasstroom genereren), zij het met naleving van zeer strikte beschermingsmaatregelen (lockdown, bezoekersverbod, verhoogde hygiënische maatregelen, quarantaine, enz.). In verschillende landen hebben (lokale) overheden hulpprogramma's goedgekeurd om de extra kosten van
zorgexploitanten te dekken die mogelijk voorvloeien uit de genomen Covid-19-maatregelen.

De impact van Covid-19, op het vlak van 'oversterfte', wordt permanent opgevolgd (hoewel de impact waarschijnlijk slechts over een langere periode meetbaar zal zijn), maar Aedifica beschikt tot op heden niet over aanwijzingen dat de 'oversterfte' een niveau zou hebben bereikt dat de huurbetalingscapaciteit van de operatoren in het algemeen in het gedrang zou komen

De huurgelden voor het derde kwartaal (1 januari t.e.m. 31 maart 2020) werden volgens een normaal betalingspatroon ontvangen. Ook het betalingspatroon van de huurgelden die in de loop van april 2020 moeten worden betaald, verloopt normaal en vertoont momenteel geen noemenswaardig negatief effect als gevolg van Covid-19.

Na de afronding van de overname van Hoivatilat (de Finse zorgvastgoedontwikkelaar en investeerder) in januari 2020 bedraagt Aedifica’s schuldgraad momenteel ca. 55%, waardoor de Groep nog ca. 400 miljoen € aan extra investeringen kan financieren voordat de schuldlimiet van 60% wordt bereikt die voortvloeit uit de bankconvenanten. Aedifica beschikt over ca. 450 miljoen € aan bevestigde niet-opgenomen kredietlijnen en liquide middelen.

De waarderingsverslagen van de externe onafhankelijke waarderingsdeskundigen met betrekking tot de volledige Aedifica-portefeuille (reële waarde op 31 maart 2020) zijn reeds beschikbaar en vermelden geen significante wijzigingen in de reële waarde van de portefeuille.

Wel zullen zorgprojecten die in aanbouw zijn naar alle waarschijnlijkheid vertraagd worden opgeleverd.