Mes in ambitie: Rotterdam schrapt helft woningen Schiehaven Noord

Opnieuw moet een woningproject in Rotterdam fors terugschalen door de slechtere marktomstandigden. Dit maal halveert de gemeente de oorspronkelijke ambite voor de de gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord. 

In een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam verhaalt woonwethouder Chantal Zeegers (D66) over de heroverweging die sinds eind vorig jaar heeft plaatsgevonden ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Schiehaven Noord. Toen was al duidelijk dat de financiële haalbaarheid van de nieuwe wijk met minimaal 1.000 woningen steeds meer onder druk kwam te staan. Ook was er weerstand van omwonenden en bedrijven. 

Aantal woningen gehalveerd

De gebiedsvisie waartoe een vorig college in 2017 opdracht gaf en waarvan het uitgangspunt is dat Schiehaven zal worden getransformeerd naar een woningbouwlocatie, is behoorlijk aangepast. Hierbij wordt nu gedacht aan de ontwikkeling van ca. 500 woningen. Het woningbouwprogramma zal daarbij moeten
voldoen aan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 2022-2026, te weten 25% sociaal segment, 40% middensegment, 20% hoger segment en 15% opsegment. Daarnaast zal de ontwikkeling moeten voldoen aan de eisen van de goede groei uit de omgevingsvisie Rotterdam (duurzaam). Als laatste uitgangspunt geldt dat de ontwikkeling ten minste budgettair neutraal ontwikkeld moet kunnen worden.

Lastige locatie

De locatie Schiehaven Noord is vanwege de aanwezigheid van diverse technische randvoorwaarden (kabels en leidingen in de ondergrond, wind en geluid, molenbiotoop, primaire waterkering van de Westzeedijk en de technische staat van de kade) moeilijk tot ontwikkeling te brengen. De gemeente besloot daarom aanvankelijk het plan eerst in grote lijnen zelf op te stellen, alvorens de omgeving te betrekken. Omwonenden en overige stakeholders kwamen hiertegen in verweer waardoor nu is besloten tot een uitgebreidere participatieaanpak die in het eerste kwartaal van 2024 een "ambitiedocument" moet opleveren. 

Park geschrapt

Eén ding is bij voorbaat al duidelijk: het Lloydpark, waarvoor een burgerinitiatief op touw was gezet, komt er niet. Het plan kent geen woningbouwprogramma en voldoet daarmee niet aan de uitgangspunten.