TU Delft zoekt koper voor te herontwikkelen Scheikundegebouw

De TU Delft doet het voormalige faculteitscomplex Gele Scheikunde gelegen aan de Julianalaan in Delft in de verkoop. Op de 30.000 m² grote locatie zullen voornamelijk woningen worden ontwikkeld.

De TU Delft zoekt een koper die voornemens is de locatie geheel voor eigen rekening en risico te herontwikkelen tot een nieuw stuk stad. Het betreft een verkoopprocedure waarbij de gegadigden om een onvoorwaardelijke bieding wordt gevraagd. Het complex wordt 'as is' verkocht.

Na een periode van circa 70 jaar als thuisbasis voor de faculteit Scheikundige Technologie te hebben gediend, heeft het gebouwencomplex Gele Scheikunde geen functie meer voor de TU Delft. De TU Delft is voornemens het complex aan een ontwikkelende partij te verkopen, zodat hier een nieuw gebied kan worden ontwikkeld als schakel tussen de TU Delft Campus en de Delftse binnenstad.

In de gebouwen zijn onderwijszalen, laboratoria, onderzoeksruimten, kantoren en diverse ondersteunende ruimtes te vinden. Daarnaast maken twee portierswoningen aan de Julianalaan onderdeel uit van het Complex alsmede een naastgelegen grasveld. Op de terreinen zijn meerdere toegangswegen voor onder meer de logistiek van de voormalige faculteit te vinden, alsmede enkele (sier)tuinen, buitenruimtes en twee parkeerterreinen.

In 2017 is het belang van deze plek bekrachtigd in een convenant dat de gemeente Delft en de TU Delft met elkaar hebben gesloten over de ontwikkeling van stad en campus. Hierin is opgenomen dat de locatie Gele Scheikunde zal worden bestemd voor de ontwikkeling van (voornamelijk) woningen. In Delft is grote behoefte aan nieuwe binnenstedelijke woonmilieus.

Om een beeld te krijgen van de herontwikkelingsmogelijkheden op de locatie, heeft de TU Delft in samenwerking met de gemeente Delft en omwonenden een ruimtelijk-programmatisch kader laten opstellen door stedenbouwkundig bureau Maxwan. Het kader wordt gevormd door meerdere ‘ontwerpprincipes’ en de uitwerking daarvan. Deze gaan onder in op de bouwenvelop, het programma, de woningdifferentiatie, de plint langs de Michiel de Ruyterweg, parkeren en routes door het gebied.

Overgang tussen stad en campus
Het kader is opgesteld vanuit de stedenbouwkundige visie dat het gebied een overgang moet vormen tussen de woonwijk ten noorden en westen en de TU Delft Campus ten zuiden en oosten van de locatie. Vanwege de grote druk op de stad Delft om binnenstedelijk woningen te realiseren, dient er zich een grote kans aan om hier een stedelijk gebied met hoge dichtheid te realiseren, met naast een flink aantal woningen, veel groen en architectuur die past bij de omgeving.

Het kader is onderschreven door het college van b&w van de gemeente Delft. Herontwikkeling binnen deze kaders zal op een positieve grondhouding van het college kunnen rekenen. Een formele bestemmingsplanwijziging zal echter noodzakelijk zijn.

Sleutellocatie
Het terrein ligt op een sleutellocatie tussen de Delftse binnenstad en TU Delft Campus. Aan de noordzijde sluit het aan op een fraaie 19e-eeuwse woonbuurt, aan de oost- en zuidzijde zijn universiteitsgebouwen gevestigd.

Het perceel is bijna 3 hectare groot en bevat meerdere gebouwen: het hoofdgebouw aan de Julianalaan 136, twee dienstwoningen Julianalaan 138 & 140 en een deel van de “proeffabrieken” aan de Prins Bernhardlaan 6. Het totale te verkopen complex heeft een vloeroppervlakte van circa 30.000 m² bvo.

Internationale school
Een driehoekig stuk aan de zuidzijde van het perceel is recent aangekocht door de gemeente Delft om hier een internationale middelbare school te vestigen. De plannen voor deze locatie moeten nog worden uitgewerkt, bij voorkeur in afstemming met de toekomstige eigenaar van Gele Scheikunde.

De huidige bestemming van het gebied is grotendeels ‘Maatschappelijk’. Hieronder vallen onder andere onderwijs- en onderzoekvoorzieningen, kennisintensieve bedrijven en kantoren, restauratieve voorzieningen, kleinschalige detailhandel, dienstverlening ter plaatse en dag-horeca. Een deel heeft de bestemming ‘Groen’.

Geen monument
Op een deel van de locatie ligt een dubbelbestemming ‘Waarde cultuurhistorie’. Aan veranderingen voor deze gebouwen zijn voorwaarden verbonden om de cultuurhistorisch waarden te beschermen en te behouden. De TU Delft heeft een cultuurhistorische waardestelling uit laten voeren. Deze is in de verkoopdocumentatie opgenomen. De panden hebben geen monumentenstatus.

De TU Delft is voornemens het Complex ‘as is’ te verkopen aan de inschrijver met de hoogste bieding, met inachtneming van de randvoorwaarden die in het verkoopdocument aan gegadigden zijn gesteld. Het gaat om een zuivere verkoop. Er is geen sprake van gunning van een overheidsopdracht of concessie, zodat het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012 op deze verkoopprocedure niet van toepassing is.

De verkoopprocedure is op 20 mei 2019 gestart. De biedingen dienen uiterlijk 11 september 2019 bij de TU Delft binnen te zijn.